موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور – Iripp قالب وردپرس

اخبار پژوهشی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آرشیو اخبار
 • تولید آنتی بادی بر علیه بیماری های گیاهی با استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب

  بیماری های گیاهی باعث ایجاد خسارات قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی می گردد. مدیریت صحیح بیماری های گیاهی با شناسایی به موقع آنها مکان پذیر می باشد. آنتی بادی ها به عنوان مهم ترین ابزار در تشخیص بیماری های گیاهی کاربرد دارند. در بخش ویروس شناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی با استفاده از تکنولوژی پروتئین نوترکیب آنتی بادی های اختصاصی بر علیه بیماری های گیاهی تریستزای مرکبات، شانکر باکتریایی مرکبات وکوتولگی سبزرد نخود تولید گردیده است.

  بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 • تولید پلانتی بادی بر علیه بیماری های گیاهی

  عدم دسترسی به منابع ژنتیکی طبیعی مقاومت سبب گردیده است تا استفاده از سایر منابع مقاومت مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص ژن های آنتی بادی به عنوان جزئی از ساختار دفاعی مهره داران برای ایجاد مقاومت بر علیه بیماری های گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. تولید پلانتی بادی های اختصاصی در گیاهان با بیان ژن آنتی بادی در سیستم گیاهی می تواند موجب تداخل در فرایند بیماری زایی گردد. در بخش ویروس شناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور تولید پلانتی بادی بر علیه اجزا عملکردی سیستم ترشحی نوع 3 ( افکتور پروتئین و پیلوس) باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات انجام پذیرفته است و آزمون های زیست سنجی حاکی از ممانعت آن در ایجاد بیماری در گیاه می باشد.

  بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 • تولید آنتی بادی های نوترکیب مونوکلونال با استفاده از تکنولوژی فاژ دیسپلی (Phage display)  بر علیه بیماری های ویروسی تریستزا و شانکر مرکبات

  امروزه تکنولوژی  فاژ دیسپلی (Phage display)  به عنوان یک روش جدید و جایگزین روش های سنتی از قبیل هایبریدوما برای تولید آنتی بادی های مونوکلونال مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این روش تولید آنتی بادی نوترکیب بدون استفاده مستقیم از حیوان و به صورت in vitro  در کوتاهترین زمان صورت می پذیرد. با این روش دسترسی مستقیم به ژن های کد کننده آنتی بادی حاصل می گردد که می توان از آن در تولید انبوه آنتی بادی در میزبان های پروکاریوتیک و یوکاریوتیک استفاده نمود. در بخش ویروس شناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور آنتی بادی های نوترکیب در فرمت scFv بر علیه ویروس تریستزا و پروتئین های افکتور و پیلوس عامل شانکر مرکبات تولید گردیده است.

  بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور