قالب وردپرس

کارگاه آموزشی “آشنایی با بیماری باکتریایی نواری غلات و راه‌های مدیریت آن” مدرس: دکتر علی علیزاده علی آبادی، دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

کارگاه آموزشی “آشنایی با بیماری باکتریایی نواری غلات و راه‌های مدیریت آن” در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در تاریخ 22 تیرماه 1396

آگوست 6, 2017

کارگاه آموزشی “آشنایی با بیماری باکتریایی نواری غلات و راه‌های مدیریت آن” در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در تاریخ 12 مردادماه 1396

آگوست 10, 2017

کارگاه آموزشی “آشنایی با بیماری باکتریایی نواری غلات و راه‌های مدیریت آن” مدرس: دکتر علی علیزاده علی آبادی، دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

کارگاه آموزشی "آشنایی با بیماری باکتریایی نواری غلات و راه‌های مدیریت آن" توسط دکتر علی علیزاده علی آبادی، دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در چهار استان به شرح ذیل برگزار گردید:

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درتاریخ 12 مرداد1396
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در تاریخ 5 مردادماه1396
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در تاریخ 22 تیرماه 1396
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال درتاریخ 13 و 14 تیرماه 1396

دیدگاه ها بسته شده است