قالب وردپرس

بخش تحقيقات جانور‌شناسي کشاورزی فعاليت خود را از سال 1324 آغاز كرده و شامل آزمايشگاه‌هاي تخصصي از جمله آزمايشگاه كنه‌هاي گياهي، جوندگان، پرندگان، حلزون‌ها و راب‌ها و همچنین عنكبوتها و کرمهای خاکی است كه در زمينه شناسايي، بيولوژي، اكولوژي و روش‌هاي مبارزه، فعاليت مي‌كنند. جمع‌آوري، شناسايي و اجراي تحقيقات سيستماتيك در زمينه جانور‌شناسي كشاورزي، تحقيق در زمينه بيولوژي و بيواكولوژي جانوران آسيب‌رسان در كشاورزي، محصولات برداشت شده و انباري، تحقيق درباره ميزان خسارت و ضايعات به وجود آمده در محصولات كشاورزي توسط جانوران، تحقيق در باره ديناميك جمعيت و آستانه زيان اقتصادي جانوران مضر گياهان، تحقيق در مورد اصول مبارزه تلفيقي و اجراي صحيح مديريت آفات جانوري، تحقيق درباره تعيين واريته‌هاي حساس و مقام گياهان در برابر جانوران مضر و كنه‌هاي گياهي زيان آور و ... از جمله اهداف پژوهشي بخش تحقيقات جانور‌شناسي است.

آزمايشگاه مرجع جانورشناسي كشاورزي:
مجموعه آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي جانورشناسي كشاورزي با دارا بودن توان‌مندي‌هاي پژ‍وهشي بنيادي و كاربردي در گروه‌هاي مختلف جانوران زيان‌آور به محصولات كشاورزي (پرندگان، جوندگان، كنه‌هاي گياهي، حلزون‌ها و نرم‌تنان) نقش مهمي در دستيابي به توليد و نگه‌داري غذاي سالم دارد. اين آزمايشگاه همچنين با مطالعه و حفظ تنوع زيستي جانوران مفيد نظير عنكبوت‌ها، كنه‌هاي شكارگر و کرمهای خاکی نقش به‌سزايي در تامين كشاورزي پايدار بر عهده دارد.
خدمات قابل ارايه:
1- رده‌بندي و سيستماتيك به روش ريخت شناسي مقايسه‌اي و مورفومتريك.
2- بررسي و اعلام معيارهاي پيش‌آگاهي و آستانه خسارت اقتصادي در مبارزه با جانوران زيان‌آور به محصولات كشاورزي.
3- بررسی و ارايه راه‌كارهاي مختلف در مبارزه با جانوران زيان‌آور به محصولات كشاورزي با تاكيد بر روش‌هاي تلفيقي در حمايت از تنوع زيستي جانوران مفيد.
4- تدوین‌ دستورالعمل‌هاي تخصصي و ترويجي با تاكيد بر روش‌هاي غيرشيميايي و تلفيقي.
شناسايي و رده‌بندي آفات جانوري.
شناسايي زيستگاه‌هاي مناطق آلوده و دامنه ميزباني جانوران.
انجام آزمايشات مقايسه‌اي سموم و ارايه گزارشات فني پ‍ژوهشي.
برگزاري و اجراي كارگاه‌ها، دوره‌هاي آموزشي و همایشهای تخصصی مرتبط با فعاليت‌هاي علمي بخش.
بازديد از باغات، انبارها، سيلوها و مراكز خدمات شهري و ارايه خدمات مشاوره‌اي با هماهنگی مدیریت موسسه.
مشاوره برای راه‌اندازي، توسعه، سامان‌دهي و تكميل موزه‌هاي جانورشناسي در مراكز پژوهشي و آموزشي كشور.
راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي.