قالب وردپرس

اهداف واستراتژی های موسسه

 
goal

اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي مؤثر جهت حفظ و حمايت محصولات كشاورزي از مرحله توليد تا مصرف از طريق اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي بر روي عوامل خسارتزا به محصولات كشاورزي، با تأكيد مسائل زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار بخش كشاورزي. تحقيق در زمينه توليد غذاي سالم و تامين امنيت غذايي شاخص‌ترين اهداف موسسه به شمار مي‌روند.

 
 
strateji

حفظ و بهبود كمي و كيفي فرآورده هاي كشاورزي با اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب مديريت عوامل خسارتزا و اجراي تحقيقات پايه اي و كاربردي با نگاه ويژه به جنبه هاي زيست محيطي و توسعه پايدار راستاي جهت گيريهاي تحقيقاتي:

- پاسخگويي به سوالات بي جواب امروز

- آمادگي براي مواجه شدن با مشكلات احتمالي آينده

- فراهم آوردن بستر مناسب براي عرصه هاي نويني كه در آينده ايجاد خواهد شد