قالب وردپرس

طي سالهاي 1327 و 1328 هنگامي كه “ اداره بررسي آفات“ فعاليت خود را در وزرات كشاورزي آن زمان كه محل فعلي فروشگاه فردوسي ميباشد آغاز نمود واحد سموم نيز فعاليت خود را شروع كرد. درسال 1336 پس از انتقال “ اداره بررسي آفات” به خيابان سعدي گروه سم شناسي به طور فعال تري در اداره مشغول بكار گرديد. بدين ترتيب اداره داراي سه بخش “ بررسي آفات”، “بررسي بيماريهاي گياهي” و “بررسي سموم كشاورزي” شد. پس از آن در سال 1342 كه رسماً ادراه بررسي آفات تحت نام “ انستيتو بررسي آفات و بيماريهاي گياهي ” فعاليت خود را در ساختمانهاي تازه احداث شده در اوين آغاز نمود، بخش “بررسي سموم كشاورزي” به بخش “درمان شناسي گياهي” تغيير نام يافت و درسال 1357 كه تشكيلات جديد شكل گرفت اين بخش به “بخش تحقيقات آفتكشها“ تغيير نام پيدا كرد. تا سال 1371 اين بخش شامل آزمايشگاههاي“ بررسي و تجزيه فيزيكي و شيميائي سموم كشاورزي (تحقيقات فرمولاسيون سموم)” ، “بررسي باقيمانده سموم كشاورزي ” و “بررسي روش هاي سمپاشي“ بود و بعد از آن اين بخش فعاليت‌هاي خود را در قالب آزمايشگاه تحقيقات باقيمانده سموم كشاورزي، آزمايشگاه تحقيقات زيست سنجي و تكنيك‌هاي سم پاشي، آزمايشگاه تحقيقات سنتز مواد سميوكميكال (فرمون‌ها و ساير جلب كننده‌ها)، آزمايشگاه تحقيقات فرمولاسيون آفتكش‌ها، آزمايشگاه تحقيقات آفتكش‌هاي با منشاء گياهي و آزمايشگاه آناليز دستگاهي (آزمايشگاه مادري جهت سرويس دهي به كليه آزمايشگاههاي بخش) ادامه داد.

سياست گذاري، برنامه ريزي و هدايت امور تحقيقات آفت‌كشها در سطح ملي
تعيين حداكثر مجاز باقيمانده سموم (MRL) روي محصولات كشاورزي و تعيين دوره كارنس سموم
پايش و رديابي باقيمانده آفت‌كشها و متابوليتهاي آنها در محصولات و محيطهاي كشاورزي
تحقيق در زمينه معرفي روشهاي نوين استخراج و تجزيه آفت‌كشها و بقاياي آنها در محصولات و محيطهاي كشاورزي
تحقيق در زمينه ساخت مواد آگروشيميايي
تحقيق در زمينه شناسايي، ساخت و فرمولاسيون مواد سميوكميكال (پيام آوران شيميائي) آفات
تحقيق در زمينه روش‌هاي مختلف كاربرد آفت‌كش‌ها و تعيين بهترين روشهاي مبارزه شيميايي به منظور بهينه سازي مصرف آفت‌كشها
تحقيق درزمينه فرمولاسيون آفت‌كشها و مواد همراه با هدف بهبود كيفيت
تحقيق درزمينه شناسايي، استخراج، خالص سازي و فرمولاسيون مواد موثره گياهي
تحقيق در زمينه مكانيزم هاي بيوشيميايي و مولكولي ايجاد مقاومت در آفات
تحقيقات زيست سنجي آفت‌كشها با هدف بررسي كارائي و حساسيت آفات
تحقيق در زمينه بهينه سازي و كاهش مصرف آفت‌كش‌ها در محيطهاي كشاورزي
تحقيقات و بررسي مداوم به منظور معرفي آفت‌كش‌هاي موثر براي آفات
تحقيق به منظور ارزيابي مخاطرات زيست محيطي آفت‌كش‌ها وجنبه‌هاي اقتصادي كاربرد آنها
تدوين شاخصهاي كنترل كيفي و كمي آفت‌كشها ( Pesticide Specification )
جمع آوري و ساماندهي اطلاعات در خصوص تحقيقات آفت‌كشها
توسعه نتايج تحقيقات آزمايشگاهي آفت‌كشها در جهت كاربردي نمودن آنها
ارائه كليه خدمات علمي و فني مرتبط با آفت‌كشها
هدايت و راهبري كميته فني باقيمانده آفت‌كش‌هاي كدكس غذائي ايران
همكاري با ساير مراكز علمي و اجرائي كشور در ارتباط با موضوع سلامت غذا (Food Safety)
مشاركت و همكاري با ساير بخش‌هاي تحقيقاتي به منظور انجام تحقيقات در خصوص آفت‌كش‌ها

 • آزمايشگاه تحقيقات باقيمانده آفتكش‌ها
 • آزمايشگاه تحقيقات زيست سنجي و تكنيك‌هاي سم پاشي
 • آزمايشگاه تحقيقات سنتز و فرمولاسيون مواد سميوكميكال‌ (فرمونها و ساير جلب كننده‌ها)
 • آزمايشگاه تحقيقات فرمولاسيون آفتكش‌ها
 • آزمايشگاه تحقيقات آفتكش‌هاي گياهي
 • آزمايشگاه آناليز دستگاهي (آزمايشگاه مادري جهت سرويس دهي به كليه آزمايشگاههاي بخش)

اطلاعات بیشتر
بهينه سازي و توسعه روشهاي نوين استخراج در آناليز باقيمانده آفتكشها
استخراج و آناليز چند مانده اي (Multi-residue) باقيمانده آفتكشها
مطالعات مربوط به سرنوشت باقيمانده آفتكشها در محيط (آب، خاك و محصولات كشاورزي)
ارزيابي ريسك (مخاطرات) آفتكشها
تعيين حداكثر ميزان مجاز Maximum Residue Limits (MRLs)) باقيمانده آفتكشها
تحقيقات در زمينه شناسايي، سنتز، فرمولاسيون و كاربرد مواد شيميائي سميوكميكال هاي كشاورزي (فرومون، كايرومون، جلب كننده ها ....)
تحقيق در زمينه فرمولاسيونهاي جديد آفت‌كش ‌ها و فرمولاسيون مناسب آفت‌كش‌هاي با منشاء طبيعي به منظور كاهش دوز مصرفي آنها .
تحقيق در زمينه تكنيك‌هاي سمپاشي، بهبود كارايي سمپاشها، تعيين بهترين نوع سمپاش و روش سمپاشي براي آفات كليدي و مهم.
تحقيق در زمينه فرمولاسيون آفت‌كش‌ها و مواد همراه با هدف بهبود كيفيت
تحقيق در زمينه شناسايي، استخراج، خالص سازي و فرمولاسيون مواد موثره گياهي،
تحقيق در زمينه مكانيزم‌هاي بيوشيميايي و مولكولي ايجاد مقاومت در آفات،
برگزاري دوره هاي آموزشي روش‌هاي استخراج نوين باقيمانده آفتكشها
برگزاري دوره هاي آموزشي آناليز باقيمانده آفتكشها توسط دستگاه هاي GC/NPD, GC/ECD HPLC, GC/MS, LC/MS/MS
برگزاري دوره هاي آموزشي روش‌هاي آماري و كنترل كيفيت در شيمي آناليز
برگزاري دوره‌هاي آموزشي چگونگي استفاده از متابولوميكس جهت رديابي متابوليت آفت‌كشها
استخراج، سنجش مقدار پروتئین¬ها و الکتروفورز آن¬ها (Native PAGE, SDS-PAGE, IEF, 2D ) و برگزاری دوره آموزشی آن¬ها (Proteomics)
استخراج و سنجش فعالیت آنزیم¬ها و شناسایی ایزوآنزیم¬های آنزیمی و برگزاری دوره آموزشی
سنجش مقادیر ماکرو مولکول¬های زیستی(کربو هیدرات¬ها، لیپیدها، پروتئین¬ها) و مولکول¬های شیمیایی (مانند فنل¬ها و گونه¬های فعال اکسیژن) دخیل در مکانیسم¬های مختلف زیستی
انجام انواع ELISA و بلاتینگ و برگزاری دوره آموزشی
(Dot blotting, Western blotting, Northern blotting, Southern blotting)
استخراج، سنجش و الکتروفورز DNA و RNA، انجام PCR, RT-PCR و برگزاری دوره آموزشی به همراه Microarray (Transcriptomics)
ارائه خدمات از جمله آناليز باقيمانده سموم در نمونه ها، ساخت فرمون، كنترل كيفي آفتكشها و روغن‌هاي امولسيون شونده و...

 • تهيه برنامه راهبردي تحقيقات آفتكش‌ها در كشور
 • تعيين و معرفي شاخص‌هاي حداكثر مجاز باقيمانده سموم (MRL) در محصولات كشاورزي براي تمامي آفتكش‌هاي مجاز كشور
 • رديابي و تشخيص باقيمانده آفتكش‌ها در محصولات مختلف كشاورزي و محيط‌هاي كشاورزي از جمله خيار، گوجه فرنگي، توت فرنگي، سيب، كاهو، موز، شير، تخم مرغ و آبهاي بعضي از رودخانه‌ها كشور
 • سنتز بيش از 30 فرمون آفات مهم كشاورزي ايران و تهيه تعداي از فرمولاسيون‌هاي مناسب از آنها براي بكارگيري در كنترل آفات
 • تعيين شاخصه‌هاي مهم كاربرد فرمون (مانند نوع و رنگ تله، ارتفاع نصب و دز مصرفي) براي بعضي از فرمون‌هاي توليد شده
 • معرفي تكنيك‌هاي مناسب سمپاشي براي تعدادي از محصولات كشاورزي
 • تهيه فرمولاسيون مناسب آفتكش‌ها ازجمله فرمولاسيون EC چريش، ميكروكپسول دلتامترين و .....
 • كنترل كيفي و بررسي امكان بازيافت سموم تاريخ منقضي موجود در انبارهاي شركت خدمات حمايتي كشاورزي
 • ارزيابي مخاطرات حشره كشها و كنه كشهاي مورد استفاده در كشور