قالب وردپرس
 

تحقيقات نماتدشناسي در ايران در سال 1342 توسط مرحوم دكتر مجيد اميدوار در آزمايشگاهي در بخش سموم مؤسسه تحقيقات آفات وبيماري‌هاي گياهي آغاز شد و متعاقب تلاش‌هاي مجدانه ايشان بعد از مدت كوتاهي (سال 1347) بخش تحقيقات نماتدشناسي در مؤسسه تاسيس شد. در همان ابتداي تاسيس، نظر به اهميت نماتد سيست چغندرقند طرح جامع بررسي نماتدهاي چغندر قند در سطح كشور تهيه و تصويب شد و همچنين طرح مشتركي با شركت دخانيات روي نماتدهاي مولد گره ريشه در به مرحله اجراء درآمد. با توجه به سابقة طولاني تحقيقات نماتدشناسي در مؤسسه، كلكسيون ملي نماتدشناسي نيز از سال 1357 در اين بخش ايجاد شد كه، تاكنون بالغ بر 5000 نمونه از گونه‌هاي مختلف شامل نماتدهايي كه از گياهان تغذيه مي‌كنند، ناقل ويروس، شكارگر، آزاد و انگل حشرات در اين بخش نگه‌داري مي‌شود.
رؤساي بخش تحقيقات نماتدشناسي از بدو تاسيس عبارت بودند از مرحوم آقاي دكتر مجيد اميدوار (1343-1356)، آقاي مهندس شاه‌محمدي (1356-1357)، آقاي دكتر پرويز طلاچيان (1357-1363)، آقاي مهندس شاپور باروتي (1363-1364، 1370-1380)، آقاي دكتر سيد عباس حسيني نژاد (1380-1382)، خانم دكتر زهرا تنها معافي (از 12/1382 تاكنون).
در سال 1364 تشكيلات 9 بخشي مؤسسه به 6 بخش كاهش يافت واين امر باعث ادغام بخش تحقيقات نماتد شناسي در بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان گرديد ولي مجدداً از سال 1370 بخش تحقيقات نماتدشناسي به‌عنوان بخش تحقيقاتي مستقل فعاليت خود را از سر گرفت.
در طول مدت فعاليت بخش تحقيقات نماتدشناسي همكاران بشرح ذيل به افتخار بازنشستگي نايل شدند:
1- جناب آقاي دكتر مجيد اميدوار در سال 1358.
2- سركار خانم مهندس فاطمه تيموري در سال 1374 .
3- جناب آقاي مهندس شاپور باروتي در سال 1380، لازم به ذكر است كه بخش تحقيقات نماتد شناسي افتخار اين را دارد كه همچنان از همكاري‌هاي ارزنده ايشان در تكميل و تجديد كلكسيون ملي نماتدشناسي كه خود ايشان بنيانگذار آن بودند، بهره‌مند شود.
4- سركار خانم رقيه نوروزي در سال 1386.

بررسي نمونه‌هاي خاك و ريشه ارسالي از طرف سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي از نظر آلودگي به نماتدهاي انگل گياهي.
ارائه مشاوره به سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي در ارتباط با شناسايي و مديريت نماتدهاي انگل گياهي  در محصولات زراعي و كشت‌هاي گلخانه‌اي.
همكاري با معاونت‌ها و سازمان‌هاي اجرائي.
 همكاري با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي.
تهيه دستورالعمل‌هاي اجرايي و نشريه‌هاي ترويجي حاصل از اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي
برگزاري دوره‌هاي آموزشي درون و برون سازماني.
همكاري با رسانه ملي و اطلاع رساني در ارتباط با فعاليت هاي انجام شده مرتبط با نماتدهاي بيمارگر گياهي
برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي.
اهم فعاليت‌هاي بخش تحقيقات نماتدشناسي در سه آزمايشگاه‌ ذيل  قرار مي‌گيرند كه، دو آزمايشگاه اول مصوب چارت تشكيلاتي بخش هستند.
آزمايشگاه شناسائي و رده‌بندي نماتدها
آزمايشگاه نماتدهاي انگل داخلي اندام هاي زير زميني و هوايي
آزمايشگاه مديريت نماتدهاي انگل گياهي

اطلاعات بیشتر

تهيه، اجرا ونظارت برطرح و پروژه‌هاي تحقيقاتي درارتباط با نماتدها درسطح كشور.
جمع آوري، شناسايي و رده بندي فون نماتدهاي خاك‌ها وگياهان زراعي ايران
تكميل و تجديد كلكسيون ملي نماتدشناسي
مطالعه روي بيواكولوژي مهم ترين نماتدهاي زيان آور گياهي.
مطالعه دامنه ميزباني مهم‌ترين نماتدهاي زيان آور گياهي.
بررسي تغييرات ونوسانات جمعيت ساليانه نماتدهاي انگل گياهي در خاك وگياه.
بررسي اثرات متقابل نماتدهاي زيان آور با سايرعوامل بيماريزاي گياهي ازقبيل قارچ‌ ها وباكتري‌ ها.
مطالعه و تعيين سطح زيان اقتصادي و فرم مبارزه.
مديريت نماتدهاي انگل گياهي مهم با استفاده از مديريت تلفيقي.
مطالعه روي نماتدهاي بيمارگر حشرات و امكان استفاده از آن‌ها در كنترل آفات مهم زراعي.

شناسايي چهار گونه از نماتدهای مولد زخم ریشه Pratylenchus.neglectus، P. pseudopratrensis، P.thornei وPratylenchoides ritteri و سه گونه از نماتدهای سیست Heterodera filipjevi، H. avenae و H. latipons از مزارع گندم و جو استان¬های خوزستان، اصفهان فارس، لرستان، گلستان، و خراسان رضوی
تعيين پراکنش و تهيه اطلاعات جغرافيائي (GIS) نماتدهاي سيست غلات و نماتدهاي مولد زخم ريشه در مزارع غلات شش استان غله خيز کشور
با تعيين تراكم جمعيت نماتدهاي مولد زخم ريشه در مزارع گندم شش استان کشور شامل خوزستان، اصفهان فارس، لرستان، گلستان، و خراسان رضوی و براساس آستانه‌هاي خسارت ذكر شده براي اين نماتدها در مزارع گندم در منابع مختلف، در استان گلستان 20%، استان خراسان رضوي 4/11%، استان لرستان 15%، در استان اصفهان 45/5% نمونه¬هاي جمع¬آوري شده، به عنوان نمونه¬هاي داراي آلودگي شديد بودند.
در برآورد تراكم جمعيت نماتدهاي سيست غلات، 26.8%، 14.5%، 66.7% ، 6.8% از نمونه¬هاي بررسي شده به ترتيب در استان¬هاي اصفهان، خوزستان، گلستان و خراسان رضوي داراي ميزان جمعيت بيشتر از حد آستانه خسارت تعيين شده در منابع بودند. بر این اساس امكان کاهش محصول ناشی از خسارت اين نماتدها در مزارع غلات‌آلوده وجود دارد.
در شرایط مديريت نماتدهاي مولد زخم ریشه با استفاده از نماتد كش در مزرعه آزمايشي گندم در استان خراسان رضوي، عملکرد دانه در رقم سرداری به میزان 8 درصد، رقم سبلان 19 درصد و رقم پيشتاز 6 درصد در هكتار افزایش نشان داد.
با مديريت نماتدهاي مولد زخم ریشه گونه غالب Pratyenchoides alkani با استفاده از نماتد كش در مزرعه آزمايشي گندم در استان كرمانشاه، در کرت‌های فاقد نماتدکش عملکرد جو (رقم سرارود يك)، تريتيكاله (رقم جوانيلو)، گندم (رقم سرداري)، گندم (رقم آذر2) و گندم (رقم ريژاو) به ترتیب 1/16، 4/20، 5/20، 7/22 و 13 درصد كاهش يافت.
بررسي برهمكنش نماتدهاي مولد زخم ريشه، دو گونه P. neglectus و P. thornei و قارچ‌هاي عامل پوسيدگي طوقه F. colmorum و F, pseudograminearum گندم در شرايط گلخانهنشان داد كه خسارت وارده بر گیاه گندم در مایه زنی هر دو عامل بیشتر از هر یک از عوامل به تنهایی بود. بیشترین خسارت بر گیاه در مایه زنی تناوبی عوامل (نماتد یک هفته قبل از قارچ) مشاهده گردید.
تعيين و معرفي نژاد شمار 3 يا HG Type 0 بعنوان نژاد غالب نماتد سيست سويا (Heterodera glycines) در ايران
معرفي سوياي رقم DPX (كتول) بعنوان رقم مقاوم به اين نژاد. با مشخص شدن نوع نژاد نماتد سيست سويا و مشخص شدن مقاومت رقم DPX به اين نژاد مي‌توان راهكارهاي مناسبي را در مديريت اين نماتد بعمل آورد.
گزارش نماتد قرنطينه اي سيست Globodera rostochiensi سيب زميني براي اولين بار از کشور
پاتوتيپ غالب نماتد سيست سيب زميني Globodera rostochiensi ، در جمعيت¬هاي نماتد سيست سيب زميني شهرستان بهار استان همدان در آزمايشات مقدماتي پاتوتيپ شماره يک (Ro 1) نماتد سيست سيب زميني G. rostichiensis تشخيص داده شد
كنترل نماتد طلايي سيب زميني توسط گردش زراعي: استفاده از گياهان غير ميزبان نماتد در كاهش اوليه جمعيت نماتد طلايي سيب زميني مؤثر بوده است.
کشت انبوه نماتدهاي مولد زخم ريشه در کوتاهترين زمان به منظور انجام آزمايشات تخصصي بيماري شناسي گياهي
معرفي تعدادي از لاين ها و ارقام تجاري مقاوم گندم نسبت به نماتد زخم ريشه (Pratylenchus thornei)
کشت و تکثير آزمايشگاهي گونه Helicotylenchus dihystera براي اولين بار در دنيا
معرفي گونه جديد Tylenchulus musicola از گياه موز در چابهار براي دنيا
كنترل بيولوژيك نماتدهاي گره ريشه توسط قارچ آنتاگونيست، ايزوله هايي از قارچ Pochonia نزديك به 50% نماتد گره ريشه را روي پسته در شرايط گلخانه كنترل نمودند.
تاثير كنجاله هاي روغني در كاهش نماتد گره ريشه، كنجاله هاي سويا، كانولا جمعيت نماتد گره ريشه روي گوجه فرنگي را حدود 65% كاهش دادند.
كنجاله هاي سويا، كانولا جمعيت نماتد گره ريشه روي گوجه فرنگي را حدود 65% كاهش دادند
تاثير ساليسيليك اسيد در كاهش نماتد گره ريشه، تيمار بذر با اسيد ساليسيليك جمعيت نهايي نماتد گره ريشه را روي گوجه فرنگي 64% كاهش داد
تاثير قارچ پوكونيا در كاهش نماتد گره ريشه، جمعيت نهايي نماتد Meloidogyne javanica 66% توسط قارچ پوكونيا روي گوجه فرنگي كاهش يافت
تاثير آفتابدهي خاك در كاهش نماتد گره ريشه، آفتابدهي خاك آلوده به نماتد Meloidogyne javanica جمعيت نماتد را 82% كاهش داد
تاثير كود سبز در كاهش نماتد گره ريشه، افزودن كود سبز كانولا بخاك جمعيت نماتد گره ريشه را روي گوجه فرنگي60% كاهش داد
فن آوري توليد نماتدكش حاوي قارچ آنتاگونيست، توليد انبوه قارچ پوكونيا جهت كنترل نماتدهاي انگل محصولات كشاورزي
ساخت نماتدكش بيولوژيك حاوي قارچ آنتاگونيست، توليد انبوه قارچ پسيلومايسس جهت كنترل نماتدهاي انگل محصولات كشاورزي
بررسي تاثير سطوح مختلف جمعيت نماتد مولد گره ريشه روي خيار گلخانه اي، با افزايش آلودگي خاك به بيش از سه عدد تخم و لارو در گرم خاك، گياه با كاهش تدريجي وزن ريشه و اندام هوايي ودر پي آن با كاهش محصول مواجه مي شود
فناوري توليد نماتدكش حاوي قارچ شماره ثبت 73500 تاريخ 28/10/90
ساخت نماتدكش بيولوژيك حاوي قارچ Paecilomyces fumosoroseus شماره ثبت 70482 -11/4/90
كاهش 67% و 78% جمعيت نماتد مولد گره ريشه در گوجه فرنگي (Meloidogyne javanica) با استفاده از قارچ‌هاي آنتاگوتيست Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرايط گلخانه
معرفي ارقام زيتون مانزانيلو، كروتينا و لچينو بعنوان مقاوم به نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne javanica.
معرفی نماتدکش آلديكارب(10G) به میزان 8 کیلوگرم در هکتار جهت مدیریت نماتد گره ریشه در زیتون.
تاثير معني‌داري پودر مغز دانه چريش Azadirachta indica بر نماتد مولد غده ريشه،javanica Meloidogyne و افزايش بيشترين رشد گياه گوجه‌فرنگي در مقايسه با شاهد