قالب وردپرس
 

بخش تحقيقات بيماري‌های گياهان يكي از اولين بخش‌هاي مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور است كه از سال 1324 هجري شمسي، يعني سال تأسيس مؤسسه، فعاليت خود را آغاز كرده است. بنيان‌گذاران اين بخش آقايان دكتر قوام‌الدین شريف، دكتر اسفندیار اسفندياري و مهندس عین‌الله بهبودي بوده‌اند. در ابتدا اين بخش وظيفه تحقيق روي كليه عوامل بيماري‌زاي گياهي، ازجمله بيماري‌های قارچي، باكتريايي، ويروسي، نماتدی، و حتی علف‌های هرز را بر عهده داشت. بعدها و با گسترش مؤسسه، بخش‌هاي ويروس‌شناسي، نماتدشناسی، و علف‌های هرز مستقل شدند و بخش تحقيقات بيماري‌های گياهان وظيفه انجام تحقيقات روي بيماري‌های قارچي و باكتريايي گياهان را به‌عهده گرفت كه تا زمان حاضر نيز ادامه دارد. این بخش در حال حاضر با 17 نفر عضو هیئت علمی، 4 نفر محقق غیر هیئت علمی، 7 نفر کارشناس و تکنیسین فنی و سه نفر نیروی پیشتیبانی مسئولیت تحقیقات در زمینه بیماریهای قارچی و پروکاریوتی کشور را بعهده دارد.

برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و اجرايي كشور جهت شناسايي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در زمينه بيماري‌هاي گياهي، تهيه و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه اتيولوژي (سبب شناسي)، بيولوژي، اكولوژي و اپيدميولوژي، مديريت كنترل با تكيه بر روش‌هاي غير‌شيميايي و تلفيقي، جمع‌آوري و نگه‌داري عوامل بيماري‌زا و مفيد بيولوژيك از قبيل قارچ‌ها، باكتري‌ها و ....، همكاري مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي جهت راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و .... از جمله اهداف مهم بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان به شمار مي‌رود.

آزمايشگاههاي تحقيقات بيماري هاي قارچي خاكزاد
آزمايشگاه تحقيقات بيماري هاي بذر زاد
آزمايشگاه تحقيقات بيماري هاي قارچي هوا زاد
آزمايشگاه تحقيقات ژنتيك، فيزيولوژي و بيوشيميايي عوامل بيماريزاي قارچي، باكتريايي و مايكوپلاسمايي
آزمايشگاه تحقيقات بيماري هاي قارچي و باكتريايي انباري و سردخانه اي
آزمايشگاه تحقيقات پروكاريوت ها
آزمايشگاه بيماريهاي فيزيولوژيك و ميكرو ارگانيسم هاي مفيد
آزمايشگاه ميكوتوكسينها
آزمايشگاه تحقيقات بيماري هاي قارچ هاي كلاهكدار
اطلاعات بیشتر
• هدايت واجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مربوط به بيماري‌هاي قارچي و پروكاريوتي گياهان در سطح كشور
• ارتباط و همكاري با موسسات تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخلي و خارجي جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك و تربيت دانشجو در سطوح مختلف
• رديابي و شناسايي عوامل بيماريزاي قارچي، پروكاريوتي و عوامل بيماريزاي غيرانگلي ازطريق بازديدهاي منطقه‌اي، كسب اطلاعات از مؤسسات تك‌محصولي و دستگاه‌هاي اجرايي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در زمينه بيماري‌هاي قارچي و پروكاريوتي
• شناخت بيولوژي و اكولوژي عوامل بيماريزاي قارچي و پروكاريوتي
• مطالعات ژنتيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي عوامل بيماريزاي قارچي، پروكاريوتي و اثر متقابل پاتوژن و ميزبان
• جستجوي منابع مقاومت، مكانيسم دفاعي و القاء مقاومت به گياهان در مقابل عوامل بيماريزاي قارچي و پروكاريوتي
• مديريت تلفيقي بيماري‌هاي قارچي و پروكاريوتي
• تهيه‌ي مدل‌هاي پيش‌آگاهي
• شناسايي ميكروارگانيسم‌هاي آنتاگونيسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه‌ي بيولوژيك با عوامل بيماريزائي گياهي و بررسي مكانيسم ها، نحوه عمل و متابوليتهاي توليدي آنها
• ارزيابي اثر تركيبات شيميايي و بيولوژيكي جديد داخلي و وارداتي روي عوامل بيماريزائي قارچي و پروكاريوتي
• شناسايي بيماريهاي پس از برداشت قارچی ، باكتريائي و شناسايي و تعين مقدار مايكوتوكسينها (بمنظور جلوگيري از توليد آن‌ها در محصولات كشاورزي)
• اثر عوامل محيطي و غير زنده در بروز بيماريهاي فيزيولوژيك و غير انگلي گياهان
• جمع آوري و شناسايي انواع نمونه هاي مربوط به پروکاريوت ها و نگهداري آنها در کلکسيون ملي پروکاريوت هاي مرتبط با گياهان
• مبادله نمونه هاي پروکاريوتي موجود در کلکسيون با مراکز علمي و اجرايي داخل و خارج از کشور
• همکاري با سازمان حفظ نباتات براي به روز رساني فهرست بيمارگرهاي قرنطينه اي تحت مقررات بهداشت گياهي
• شرکت فعال و کارشناسانه در جلسات سياست گذاري هاي کلان بخش کشاورزي که به نحوي به بيماريهاي گياهان مرتبط است
• همکاري با نهادهاي مربوطه براي بسط، نشر و ترويج يافته هاي علمي محققين بخش به ميان کاربران بخش هاي دولتي و خصوصي
• پيشنهاد اعزام كادر تحقيقاتي به مجامع و مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج به منظور تبادل دست آوردهاي علمي و ارتقاء سطح دانش آنها
• انجام مصاحبه هاي علمي در زمينه بيماريهاي گياهان
كنترل بيولوژيك بيماري پژمردگي فوزاريومي خيار‌ و گوجه فرنگي گلخانه‌اي با استفاده از قارچ‌هاي آنتاگونيست
معرفي برترين علف‌كش‌هاي رايج مزارع چغندرقند از لحاظ كارآيي در كاهش بيماري مرگ گياهچه‌ي چغندرقند كنترل بيولوژيك بيماري پژمردگي ورتيسليومي سيب‌زميني با استفاده از تيمارهاي بذري متأثر از قارچ آنتاگونيست Talaromyces flavus
دستور العمل تلفيقي پيش‌گيري از بروز بيماري شانكر ريزوكتونيايي سيب زميني و كنترل آن
دستورالعمل تعيين حداكثر ميزان مجاز آلودگي غده‌هاي سيب زميني به بيماري شوره سياه در طبقات بذري
دستورالعمل استاندارد بذور سبزي و صيفي
دستورالعمل استانداردهاي بيماري‌هاي قارچي بذر سيب زميني
دستور العمل پيش‌گيري از بروز بيماري شانكر ريزوكتونيايي سيب زميني
روش‌هاي پيشگيري و كنترل پوسيدگي غده‌ي سيب زميني در انبار
دستورالعمل كاهش آفلاتوكسين ها در ذرت
كاربرد نانوذرات جاذب درتصفيه و استخراج داكسي‌نيوالنول از گندم آلوده
كتاب مايكوتوكسينهاي مهم در ايران و روشهاي كنترل آنها
آزمایش و معرفی سموم جدید جهت کنترل زنگ زرد، فوزاریوم خوشه و سیاهک پنهان گندم
شناسایی و معرفی منابع مقاومت به سفیدک پودری گندم
شناسایی و معرفی منابع مقاومت به پوسیدگی طوقه و ریشه گندم
شناسایی و تعیین دامنه میزبانی سپتوریوز برگ گندم در ایران
ارائه دستورالعملهای مدیریت بیماری زنگ زرد گندم، لکه خرمایی، سفیدک پودری گندم و سپتوریوز برگ گندم
تالیف قسمت بیماریهای گندم در کتاب: راهنمای گندم (کاشت، داشت، برداشت)
تعيين سموم مؤثر براي كنترل سياهك آشكار جو
تعيين منابع مقاومت به بيماريهاي سفيدك پودري جو، زنگ قهوهاي جو ، سياهك سخت جو
تعيين مخلوط مؤثر قارچ‌كش‌هاي رورال TS و كاربوكسين تيرام در كنترل توام سياهك آشكار و لكه نواري جو
دستور العمل استفاده از پس‌ماند بستر كشت قارچ خوراكي (SMC) براي كاهش بوته ميري خيار و افزايش محصول
تشخيص سريع Monosporascus cannonballus عامل پوسيدگي ريشه و زوال بوته طالبي و خربزه با استفاده از ابزار ملكولي ( دستاورد نمونه کشوری در سال 1391 )
كنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي خيار گلخانه اي با استفاده از ماده بيولوژيك تريانوم-پي
اولين گزارش از مرحله تليومي گونه Gymnosporangium confusum روي Juniperus foetidissima از ايران
معرفي Cytospora leucostoma و C. cincta از روي بادام
تعيين گروههاي سازگار رويشي قارچ Fusarium verticilioides و نيز فنوتيپ هاي مولكولي قارچ
تعيين پراكنش بيماري سياهك معمولي ذرت در كشور و تعيين درصد وقوع و شدت بيماري در هر يك از مناطق تحت بررسي و نيز تعيين هاپلوتيپ هاي عامل بيماري با كمك ماركرهاي مولكولي
تدوين برنامه جامع مديريت عوامل بيماريزاي ذرت و گياهان علوفه اي
تعيين هاپلوتيپ ها و گروههاي بيماريزايي عامل مولد ساق سياه كلزا
تعيين نژاد، ساختار ژنتيكي جمعيت و وضعيت توليد مثلي قارچ مواد بيماري لكه خرمايي در كشور