قالب وردپرس

اين بخش از سال 1369 فعاليت نوين خود را شروع كرده است. پيش از اين فعاليت‌هاي مربوط به شناسايي و تشخيص ويروس‌هاي گياهي در قالب يك آزمايشگاه در بخش تحقيقات بيماري‌شناسي گياهان انجام مي‌شد.
فعاليت‌هاي پژوهشي اين بخش، در سه محور اساسي زير در حال انجام است.
1- شناسايي و تعيين پراكنش بيماري‌هاي مهم ويروسي گياهي كشور
2- بررسي و تعيين خصوصيات جدايه‌هاي ايراني ويروس‌هاي گياهي
3- مطالعات اپيدميولوژيك و بررسي روش‌هاي مديريت كنترل و كاهش خسارت بيماري‌هاي ويروسي
از جمله اهداف تحقيقاتي اين بخش مي¬توان به موارد زير اشاره نمود:
1- معرفي و توسعه روش‌هاي مختلف مديريت بيماري‌هاي ويروسي و ارائه مدل‌هاي پيش‌آگاهي،
2- تشكيل، توسعه و تكميل بانك ويروس‌¬ها و ويروئيدهاي بيمارگر گياهي ايران،
3- خالص سازي و توليد آنتي سرم و ايجاد بانك آنتي سرم به منظور تامين نياز مراكز علمي و تحقيقاتي كشور
4- بررسي اثرات متقابل ميزبان-ويروس-ناقل
5- شناسايي مكانيسم‌هاي دفاعي گياهي در مقابل عوامل زيان‌آور ويروسي
6- معرفي و توسعه روش¬هاي تشخيص سريع عوامل بيمارگر ويروسي و ويروئيدي در گياهان
7- بهينه¬سازي و تدوين دانش فني توليد گياهان سالم و عاري از ويروس و ويروئيد
8- توسعه و معرفي روش¬هاي نوين مديريت بيماري¬هاي ويروسي گياهي متكي بر روش مقاومت با منشا بيمارگر
9- توسعه روش¬هاي نوين زيستي در كاهش جمعيت ناقلين بيماريهاي ويروسي
10- سياست‌گذاري، تعيين اولويت‌ها و نظارت بر پژوهش‌هاي مرتبط با بيماري‌هاي ويروسي و ويروئيدي گياهان در مراكز تحقيقات كشاورزي كشو
11- انتشار دستاوردها و يافته¬هاي علمي (بصورت دستورالعمل، مقاله، نشريه فني يا ترويجي، سخنراني، جلسات انتقال يافته و روز مزرعه، بسته¬هاي صوتي-تصويري آموزشي، دوره¬هاي آموزشي و ...)

بيماريهاي ويروسي از عوامل مهم كاهش عملكرد و بروز خسارت در توليدات گياهي محسوب مي¬شوند. هر ساله حجم قابل توجهي از توليدات گياهي در سطح جهان و كشور بدليل بيماريهاي ويروسي دچار خسارت و كاهش محصول مي¬شوند. اگرچه در زمينه تعيين خسارت بيماريهاي ويروسي در كشور بررسي مدوني انجام نشده¬است ولي مشاهدات نشان ميدهد كه حجم زيادي از پتانسيل توليد محصولات زراعي و باغي بدليل شيوع بيماريهاي ويروسي مختلف دچار خسارت و كاهش شده¬اند. بعنوان مثال بروز زردي¬هاي ناشي از بيماريهاي ويروسي در گندم و جو مناطق مختلف كشور موجب بروز حداقل 5 تا 10 درصد خسارت و برخي ويروس¬هاي بيمارگر در اين زراعت در بعضي سالها در مناطق مركزي كشور تا 100 درصد موجب خسارت به گندم شده است. همچنين كشت¬هاي زراعي و صنتعي مختلف مانند حبوبات، دانه¬هاي روغني، زراعت¬هاي علوفه¬اي گرامينه و لگومي، درختان ميوه و انواع صيفي و جاليز هر ساله دچار خسارت ناشي از بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي مي¬شوند. معمولا اكثر بيماريهاي ويروسي همانند بيماريهاي قارچي با ظهور علائم بارز از توده¬هاي عامل قارچي يا همانند حشرات و آفات با مشاهده خود آفت يا خسارت تغذيه آن براحتي قابل مشاهده و حس نبوده و از اينرو غالبا توسط اكثر كشاورزان يا حتي كارشناسان و مديريت¬هاي كشاورزي مورد غفلت واقع شده و در نتيجه بدليل توسعه آلودگيهاي نهان ولي بسيار گسترده موجب خسارت هنگفت و كاهش عملكرد مي¬شوند. بعنوان مثال كاهش كمي و كيفي زراعت¬هايي مانند سيب¬زميني، گياهان زينتي و علوفه¬هاي لگومي در طول چندين سال كشت و تكثير آنها در بين كشاورزان بعنوان يك پديده غيرقابل گريز پذيرفته شده است در حاليكه علت اصلي آن توسعه آلودگيهاي ويروسي در آنها بوده و بعنوان مثال تقريبا تمام مزارع يونجه با عمر دو ساله در كشور حداقل به يك بيماري ويروسي آلوده بوده و در غالب موارد دچار خسارت اقتصادي مي¬باشند. با توسعه كشت¬هاي گلخانه¬اي در سالهاي اخير در كشور بتدريج مشخص شده است كه بيماريهاي ويروسي يكي از مهمترين عوامل كاهش اقتصادي اين محصولات در آينده خواهند بود. بررسي¬ها و مشاهدات انجام شده نشان ميدهد كه بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي بعنوان يكي از عوامل اصلي در زوال و كاهش عمر اقتصادي باغات كشور محسوب مي-شوند. در ايران بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي متعددي از درختان ميوه هسته¬دار، دانه¬دار و مو شناسايي و گزارش شده¬است. عمر مفيد اقتصادي باغات ميوه هسته¬دار، دانه¬دار و مو بدليل ابتلا به بيماريهاي ويروسي در ايران كمتر از ميانگين استاندارد بوده و اين موضوع باعث كاهش عملكرد و افزايش هزينه توليد محصولات ميوه¬اي شده است.
با توجه به وضعيت فوق،‌ بخش تحقيقات ويروس شناسي گياهي وظيفه مهمي در شناسايي بيماريهاي ويروسي در زراعت¬هاي مختلف كشور دارا مي¬باشد تا در نهايت با ارائه روش¬هاي مديريت و كنترل اين عوامل، منجر به كاهش خسارت و كمك به توليد پايدار محصولات غذايي سالم در كشور و تامين امنيت غذايي نمايد. در اين راستا اهم وظايف زير توسط بخش تحقيقات ويروس شناسي گياهي مورد پيگيري مي باشد:
1- تدوين و ارائه سياست كلان پژوهشي در حوزه بيماريهاي ويروسي گياهي در محدوده عمل وزارت جهاد كشاورزي
2- خط¬دهي راهبردي و برقراري ارتباط با بخش¬هاي گياهپزشكي در مراكز تحقيقاتي استاني
3- برقراري ارتباط با بخش¬هاي اجرايي كشور جهت شناسايي و تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در زمينه بيماري‌هاي ويروسي گياهي
4- تهيه و اجراي طرح‌ها و پروژه¬هاي تحقيقاتي در حوزه بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي گياهي (شامل زمينه¬هاي مختلف اتيولوژي (سبب شناسي)، بيولوژي، اكولوژي و اپيدميولوژي، مديريت كنترل،‌ جمع‌آوري و نگه‌داري عوامل بيمارگر ويروسي در گياهان، همكاري مستمر با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي جهت راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي)
5- انتقال يافته¬هاي تحقيقاتي در قالب نشر گزارشات پژوهشي،‌ نشريه¬هاي فني و ترويجي،‌ انتقال يافته در مزرعه، سخنراني در سمينارها و كنفرانس¬ها، ...
6- مشاركت در تدوين برنامه¬هاي مديريتي و ارائه نظرات فني و كارشناسي در جلسات داخل و خارج موسسه

آزمايشگاه مرجع بيماريهاي ويروسي گياهان
آزمايشگاه مرجع ويروس شناسي گياهي
آزمايشگاه فناوري¬هاي نوين در ويروس¬شناسي گياهي

اطلاعات بیشتر
شناسايي و تعيين پراكنش بيماريهاي مهم ويروسي و ويروئيدي گياهان در پهنه-هاي باغي و زراعي كشور.
ارايه خدمات تشخيصي به واحدهاي اجرايي دولتي و خصوصي در قالب آزمون‌هاي بيولوژيكي، سرولوژيكي و مولكولي.
ساخت و ارايه دانش فني انواع کيت‌های تشخيصی برای رديابی سريع ويروس‌ها و ويروئيدها.
انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي در قالب برگزاري سخنراني، روز مزرعه، كارگاه و دوره‌هاي آموزشي.
بررسي و ارزيابي واكنش ژنوتيپ¬هاي گياهي در برابر بيماريهاي ويروسي گياهي.
توسعه روش¬هاي بهينه براي حذف آلودگي¬هاي ويروسي و ويروئيدي از گياهان.
پايش و پي¬جويي حشرات ناقل بيماريهاي ويروسي و تعيين روش¬هاي مديريت آنها
انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك و همكاري با بخش‌هاي اجرايي در زمینه مدیریت بیماری‌های ویروسی و تولید گیاهان مقاوم و عاری از ویروس.
مشاوره و راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا.
ارائه آموزش¬هاي تخصصي و فوق تخصصي در زمينه ويروس¬شناسي گياهي سنتي و نوين در رده¬هاي مختلف تئوريك و كاربردي.
دانش فني ساخت كيت تشخيصي براي چهار ويروس بيمارگر گياهي
دانش فني ويروس زدايي از دو رقم مو ايراني و دو گياه زينتي (آلسترومريا و گل داودي)
تهيه نقشه تعيين پراكنش بيماري رايزومايناي چغندرقند در تعدادي از استانهاي كشور
شناسايي و تعيين خصوصيات سويه غالب بيماريهاي ويروسي مهم سيب¬زميني در مزارع كشور
توسعه و معرفي روش دقيق و حساس براي رديابي ويروس PVA در گياه سيب-زميني
مشاركت در پروژه توليد ميني تيوبر سيب¬زميني
مشاركت در معرفي دو رقم لوبيا مقاوم به بيماري ويروسي
شناسايي ويروس¬هاي مهم بيمارگر در محصولات صيفي گلخانه¬اي كشور