قالب وردپرس
 

- همکاري و پيگيري بمنظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تعيين خط‌مشي تحقيقات گياه‌پزشكي كشور در چارچوب راهبرد‌ها و سياست‌هاي كلان كشاورزي كشور.
- هدايت برنامه‌هاي تحقيقاتي، فن آوري و توسعه‌اي موسسه و بخش هاي تحقيقاتي تابعه.
- هدايت برنامه ارزشيابي و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي مصوب موسسه.
- برنامه‌ريزي به منظور آموزش و ارتقاي سطح علمي كارشناسان و محققان.
-همکاري در توزيع و اختصاص بودجه به برنامه‌هاي تحقيقاتي و توسعه‌اي موسسه.
- هدايت بخش‌هاي ستادي و استاني در جهت اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي پيش بيني شده.
- برنامه‌ريزي در تهيه، تدوين و انعكاس دستاوردهاي حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي به نهادهاي اجرايي، تحقيقاتي و آموزشي كشور.
- هماهنگي و ارتباط با بخش‌هاي اجرايي دولتي و خصوصي در راستاي بررسي مسائل و مشكلات و نيازهاي تحقيقاتي.
- توسعه ارتباطات علمي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيقاتي داخل و خارج از كشور.
- مطالعه جنبه هاي اقتصادي تحقيقات گياهپزشكي و تعيين اثر بخشي آنها با همكاري محققين  بخش هاي تحقيقاتي
- همكاري با بخش هاي تحقيقاتي در برآورد خسارت اقتصادي آفات،بيماريهاو علف هاي هرز
- همکاري و پيگيري براي سياست گذاري انتشاراتي و همچنين مستندسازي اطلاعات گياه پزشکي کشور، انتشار كتاب، تك نگاشت، گزارش‌ها و ساير انتشارات مرتبط با تحقيقات گياه‌پزشكي.
-برنامه‌ريزي و هدايت روند تجاري‌سازي و فروش دانش فني، ثبت مالکيت معنوي و حقوقي يافته هاي تحقيقاتي توسط ستاد موسسه و بخش هاي تحقيقاتي تابعه.
-نظارت و هماهنگي برنامه‌هاي تكنولوژي اطلاعات ارتباطات.
- هدايت و نظارت بر كميته‌هاي علمي-فني، آموزشي و انتشارات موسسه.
- ساير امور ارجاعي از سوي رئيس موسسه